Select language

Vår pedagogik

I Dibber vil vi at de barna vi møter i vår hverdag, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige de er. Hvert enkelt barn gir oss mulighet til å formidle med smil, klemmer og mange gode ord, hvor verdifullt det er.

Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Det er slik hele vårt pedagogiske konsept er blitt til. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv.

Læringsverkstedets pedagogiske tre symboliserer og synliggjør særtrekkene i vårt pedagogiske konsept:

  • Å styrke barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske arbeid.
  • Røttene er fundamentet og bladene er våre 5 fagtema.
  • Lek og bevegelse er stammen som bærer de 5 fagtemaene.


Lekende læring

Barn leker for lekens egen del. Barnas lek er derfor den viktigste aktiviteten i våre barnehager. I leken lærer og erfarer barna samspill og sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. I Læringsverkstedet er lek selve grunnstammen i alle aktiviteter og vårt pedagogiske konsept. En av våre målsetninger er å skape ro og god tid til variert lek og aktiviteter i løpet av dagen i barnehagen. Det gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper, organisert lek og lek hvor de voksne kan være med på barnas premisser. En trygg og inkluderende atmosfære i barnehagen er grunnleggende for at barn utfolder seg i lek. Barn uttrykker seg, erfarer og lærer gjennom lek. Barna leker seg til erfaringer og kompetanse som bidrar til deres læring og utvikling innen alle områder.

Samspill

Vårt eget Hjerteprogram er selve hjertet i Læringsverkstedet. Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. Grunnlaget for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. Hjerteprogrammet legger til rette for barnas utvikling, både som enkelt individer og som viktige medlemmer av fellesskapet. Relasjonskompetanse, som kjennskap til anerkjennende kommunikasjon og tilknytningsteorier skal være en naturlig del av arbeidet vårt inn mot Hjerteprogrammet og sosial kompetanse. Barnehagen er en viktig læringsarena når det gjelder barns utvikling av sosiale ferdigheter. Her skal de finne løsninger sammen, lytte og forstå andre, hevde egne meninger og uttrykke egne behov med trygghet.

Mestring

Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. I Læringsverkstedet vil barna få utforske, leke, erfare og mestre, gjennom ulike muligheter og utfordringer. Hos oss skal alle barn oppleve å lykkes med noe, hver eneste dag. Hvert enkelt barn skal kjenne seg sett og anerkjent. Rammeplanen poengterer viktigheten av at barnehagen skal være en daglig arena for fysisk aktivitet. Et bærende element i vår pedagogikk er «lek og bevegelse» hvor vi fremmer barnas bevegelses-glede, motoriske- og sosiale kompetanse. Vi skal være tilstedeværende og støttende i både de fysiske og psykiske motbakkene et barn kan møte i løpet av dagen.